Fàilte / Welcome

Mu Shiabost/About Shawbost

Image : About Placeholder

Tha mu 500 duine a’ fuireach ann an Siabost air Taobh Siar Leòdhais. Tha sgoil cuimseach ùr sa bhaile far a bheil foghlam dà-chànanach ga thoirt seachad, agus tha Ionad na Seann Sgoile na àite-cruinneachaidh airson na coimhearsnachd. Tha taigh-tasgaidh, tursachan agus seann mhuileann Lochlannach san sgìre agus is fhiach tadhal orra.

Shawbost is a township on the west coast of Lewis with some 500 residents. The new school delivers bilingual education, while the Old School serves as a community centre. The museum, standing stones and renovated Norse mill in the village are all worth a visit.

Fiosrachadh/Information

Image : Partners Placeholder

Chaidh am Fòram a steidheachadh an dèidh 'Latha Gàidhlig Shiaboist' far an deach fiosrachadh a thoirt dhan choimhearsnachd air staid na Gàidhlig an Siabost, a' leantainn rannsachadh a bh' air a dhèanamh.
Leugh tuilleadh fiosrachaidh >

The Forum was formed following a Gaelic Open Day held in Shawbost where the findings of research carried out by Bord na Gaidhlig on Language Attitude, Use and Ability in Gaelic in Shawbost were published.
Read more information >

Muileann-tachartais/Events

Image : Event Placeholder

AEC v1.0.4

Muileann-tachartais (mìosachan)