Ag obair Còmhla

Ag obair Còmhla

Ag obair Còmhla

Rinn Tàirneanaich, a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais,  is daoine co-cheangailte ri Tàirneanaich ‘bag-pack’ aon Disathairne san Giblean gus airgead a thogail do Chlann an Latha an Dè airson an turas aca, chaidh £644.90 a thogail le seo.  Cuideachd, chuir Tàirneanaich consairt beag air dòigh anns a Mhàirt a thog iAd £214 don bhuidheann. Thug iAd an seic seachad bho chionn ghoirid, seo as deidh dhaibh sreap suas Beinn Bhràgair!

Tha e uabhasach math gu bheil an dà bhuidheann seo a’ cuideachadh a chèile & ag obair còmhla cho soirbheachail!

 

Tàirneanaich, Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais’ Gaelic youth group, along with parents and others involved with the group have been busy fundraising to help send local group ‘Clann an Latha an Dè’ off on their annual trip to the mainland.  The group organised an held a ‘bag packing’ day at the co-op where they raised £644.90 for the group.  Tàirneanaich also held an afternoon concert in March to raise funds, and £214 was collected here. The group handed over the cheque to Clann an Latha an Dè recently after a morning climb up Beinn Bhràgair!

It is fantastic to see the older and younger generations working together and supporting each other so successfully!

Ag Obair Comhla

Tàirneanaich Soirbheachail aig FilmG!!

Film G awards 2014 photographed by Alan PeeblesBhuannaich Tàirneanaich an roinn ‘Coimhearsnachd aig Cùirm Duaisean FilmG an Glaschu air Dihaoine 14 Màirt 2014.

Abair gun do rinn iad math agus iad cho spaideal air an oidhche cuideachd!! Faic https://siabost.co.uk/2014/03/na-tairneanach-aig-filmg/ airson tuilleadh fiosrachaidh agus na fiolmaichean fhaicinn.

Tàirneanaich won the Best film in the  ‘Community’ section of the FilmG Awards which were held in Glasgow on Friday 14th March 2014.

A fantastic achievement for the group and didn’t they look very swish! For more information and to view the films follow the following link: https://siabost.co.uk/2014/03/na-tairneanach-aig-filmg/

AP_Film G awards 52

 

Na Tàirneanaich aig FilmG

14/03/2014

Gur math a thèid leis a’ bhuidheann òigridh againn, Tàirneanaich, ’s iad aig duaisean FilmG a-nochd ann an Glaschu. Tha iad air a’ gheàrr-liosta airson ‘Cluich as Fheàrr’ agus ‘Film Coimhearsnachd as Fheàrr’.

Tuilleadh fiosrachaidh aig http://filmg.co.uk/gd/films/filmg2014/shortlists/open.

Good luck to our youth group Tàirneanaich’ as they attend the FilmG awards in Glasgow this evening. They have been shortlisted for in the ‘Best Performance’ and ‘Best Community Film’ categories.

 More information at http://filmg.co.uk/gd/films/filmg2014/shortlists/open.

 

Suirghe leis na Siaraich: Pàirt 1
Tàirneanaich

Am buidheann òigridh ‘Tàirneanaich’ a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, leis an dealbh chluiche aca ‘Suirghe leis na Siaraich’ – prògram tbh far a bheil fear a’ lorg ‘deit’!

The young youth group Tàirneanaich which is run by Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais with their play Suirghe leis na Siaraich – a T.V. program where a man is searching for a date.

Suirghe Leis na Siaraich: Pàirt 2
Tàirneanaich

Am buidheann òigridh ‘Tàirneanaich’ a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, leis an dealbh chluiche aca ‘Suirghe leis na Siaraich’ – prògram tbh far a bheil tè a’ lorg ‘deit’!

The young youth group Tàirneanaich which is run by Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais with their play Suirghe leis na Siaraich – a t.v program where a woman is searching for a date.

Dìleab Thormoid / Smile Please

Dr Norman Morrison holding adder/Family of John MacKay, South Shawbost 1900-1905

Aig toiseach an fhicheadamh linn, thòisich fear à Siabost, Tormod Moireasdan, no Tormod an t-Seòladair, a’ togail dhealbhan dha daoine anns an sgìre san deach a thogail.  Thog na dealbhan sin ceann ann am bàthaich anns a’ bhaile bho chionn ghoirid agus tha iad a’ toirt sealladh iongantach dhuinn air beatha muinntir taobh siar Leòdhais bho chionn còrr is ceud bliadhna air ais.

Tha Dìleab Thormoid ag innse sgeulachd nan dealbhan annasach agus tarraingeach seo agus eachdraidh am fear a thog iad.   Rugadh Tormod Moireasdan ann an 1869 agus cha d’ fhuair e mòran fòghlam na òige.  An dèidh sin, bha e na phoileas agus rinn e strì mhòr aig àm a’ chiad chogaidh airson adhartas a thoirt air suidheachadh nam poileas.  ’S ann ri linn na strì sin a chaidh Caidreachas Poileas na h-Alba a stèidheachadh.  Bha Tormod cuideachd na eòlaiche air beathach a bhios a’ cur gairiseachadh air gu leòr, ’s e sin an nathair, agus chaidh urram Dotair Saidheans a chur air airson an rannsachaidh saidheansail a rinn e.

Sgrìobh Tormod còig leabhraichean, nam measg “My Story”, sgeulachd mu bheatha fhèin ach cha do dh’ainmich e an àite gu robh ùidh aige ann a bhith a’ togail dhealbhan.

Ri linn nan dealbhan a thighinn am follais, tha ùidh air nochdadh ann an Tormod às ùr.  Tha coimhearsnachd Shiaboist air sreath de thachartasan a chur air adhart far a bheil sean is òg a’ tighinn còmhla airson ionnsachadh mu bheatha le taisbeanadh, bùithtean-obrach camara a’ cleachdadh an seòrsa camara bh’ aig Tormod fhèin agus cuairtean gu àiteachean air an robh e eòlach.

Chaidh Dìleab Thormoid a riochdachadh le Corcadal Productions airson BBC ALBA.

Gheibhear BBC ALBA air:

 • Sky 143 (RA)
 • Freeview / You View 8 (Alba a-mhàin)
 • Virgin Media 161 (RA)
 • Freesat 110 (RA)
 • BT Vision 8 (Alba a-mhàin)
 • Smallworld 170 (Siorrachd Àir agus Iar-Thuath Shasainn)
 • BBC iPlayer

Tha BBC ALBA air a ruith le MG ALBA ann an co-bhanntachd ris a’ BhBC. Is e MG ALBA an t-ainm fo bheil Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig (Gaelic Media Service) ag obair. Faigh a-mach tuilleadh mu MG ALBA agus an co-bhanntachd aig www.mgalba.com no tadhal air www.bbcalba.co.uk airson fiosrachadh mu chlàran agus phrògraman.

 

Dr Finlay MacLeod, local historian with Murdo MacLeod, acclaimed newspaper photographer, who is a contributor to the programme and who was born and brought up in Shawbost

18 February 2014

 

BBC ALBA DOCUMENTARY TAKES A LOOK AT THE DISCOVERY OF GLASS PLATE NEGATIVES

OFFERING A GLIMPSE OF ISLAND LIFE 100 YEARS AGO

 

Dìleab Thormoid / Smile Please

BBC ALBA, Friday 21 February 2014 at 9.00 – 10.00pm

 

A compelling documentary on BBC ALBA will take a look at the discovery of a set of glass plate negatives which offers a glimpse of what island life was like 100 years ago.

The hour long documentary, ‘Dìleab Thormoid / Smile Please’ tells the extraordinary story of historic photographs and their photographer, Dr Norman Morrison.

Over 100 years ago, Dr Norman Morrison began photographing people in his home village of Shawbost on the west side of the Isle of Lewis, yet his work and life story has until now remained unknown.

His remarkable set of glass plate negatives dating back to the early years of the twentieth century, when Dr Morrison would have been in his late 20s, was discovered recently in a barn on the death of a local resident, perfectly preserved and of pin-sharp quality. The photographs are of individuals and families from the area and provide a fascinating insight into island life in the early 1900s.

Despite having only two years education in childhood, Norman went on to become a Dr of Science and fellow of the Zoological Society of Scotland and an expert on the adder, becoming known locally as ‘The Adder King’.

Perhaps best known as the co-founder of the Scottish Police Federation, Dr Morrison was also the author of five books covering the island’s history, folklore, zoology and politics.

The discovery of his photographs has led to renewed interest in Norman’s life and work. The Westside Historical Society has intellectual copyright over the negatives and a series of events in his home village was set up including wet Collodion glass plate photography workshops, a photographic exhibition and an intergenerational project, to ensure that his legacy is preserved for future generations.

The programme explores the photographic archive left by Dr Norman Morrison, his contribution to the development of herpetology in Scotland, and to the creation of the Scottish Police Federation.

‘Dìleab Thormoid / Smile Please’ was produced by Corcadal Productions for BBC ALBA and is being broadcast on Friday 21 February at 9pm.


BBC ALBA is available on the following platforms:

 • Sky 143 (UK)
 • Freeview / You View 8 (Scotland only)
 • Virgin Media 161 (UK)
 • Freesat 110 (UK)
 • BT Vision 8 (Scotland only)
 • Smallworld 170 (Ayrshire and North West England)
 • BBC iPlayer

 

BBC ALBA is run by MG ALBA in partnership with the BBC. MG ALBA is the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, the Gaelic Media Service. Find out more about MG ALBA and the partnership at www.mgalba.com or visit www.bbcalba.co.uk for scheduling and programme information.

“Coimhearsnachd, Dualchas is Turasachd na Gàidhlig” 2013

       Shawbost_Community_(c)_Daily_Record 

           Coimhearsnachd Shiaboist a’ togail duais,  “Coimhearsnachd, Dualchas is Turasachd na Gàidhlig2013

 Tha Comunn na Gàidhlig (CnaG) a’ cur meal-a-naidheachd air Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, Fòram Shiaboist agus Marina Mhoireach, Oifigear Leasachaidh na sgìre.  Chaidh  duais “Coimhearsnachd, Dualchas is Turasachd” a bhuileachadh air sgìre Shiaboist ann am farpais “Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2013” a chuireadh air dòigh le Media Scotland le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

 Tha Duaisean Gàidhlig na h-Alba ag aithneachadh sàr oidhirpean is soirbheachadh ann an saoghal is cultar nan Gàidheal, agus iad a’ dèanamh follaiseach an saothair a thathar a’ dèanamh gus cor is dualchas a’ chànain a chumail suas.

 Chaidh Coimhearsnachd Shiaboist a chur air adhart airson na duais seo le diofar dhaoine, agus iad a’ togail air an t-sàr obair a tha a’ dol air adhart sa choimhearsnachd, gu sònraichte pròiseactan far a bheil an fheadhainn as òige agus feadhainn nas sine san sgìre ag obair còmhla air diofar phròiseactan. Bha deagh eisimpleir dhan seo aca far an robh a’ bhuidheann òigridh, “Tàirneanaich” is Comunn Eachdraidh an Taobh Siar a’ gabhail cuairtean, fad seachdain, air feadh na sgìre agus buill a’ Chomuinn Eachdraidh a’ mìneachadh dhan òigridh, ainmean is eachdraidh na sgìre dhaibh.  Chaidh bhideo a dhèanamh de na diofar chuairtean agus chaidh an reic gus airgead a thogail dhan Chomunn Eachdraidh.  Bha an òigridh an sàs anns a h-uile pìos den phròiseas ann a bhith a’ dèanamh a’ bhideo, a’ togail sgilean ùra bho eòlaichean.  Thairis air an dà bhliadhna a chaidh seachad bha Fòram Shiaboist air a bhith a’ cur diofar thachartasan air adhart sa choimhearsnachd, gu sònraichte dhan òigridh, ach cuideachd, coinseartan agus diofar bhùithtean-obrach do mhuinntir na coimhearsnachd. 

 A thuilleadh air coimhearsnachd Shiaboist a bhith a’ togail duais, “Coimhearsnachd, Dualchas is Turasachd” bha Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais air ainmeachadh am measg nan trì tagraidhean a chaidh air adhart chun chuairt dheireannach airson, “Sàr Dhuais na Gàidhlig”.  Chaidh a chur air adhart airson an obair a tha e an sàs ann, aig ìre coimhearsnachd, an Iar Thuath Leòdhais, bho Nis gu Carlabhagh.  

 Thuirt Dòmhnall MacNèill , Ceannard ChnaG, “Tha mi airson meal a naidheachd a chur air Iomairt Iar Thuath Leòdhais, Fòram Shiaboist agus muinntir Shiaboist fhèin airson an duais a tha seo a thogail.  Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil an eisimpleir a th’ againn ann an Siabost a’ sealtainn na ghabhas a dhèanamh ann an sgìre nuair a thèid goireasan a chuir innte agus air a tha deagh rùn aig buidhnean agus daoine a bhith ag obair còmhla gus maith na coimhearsnachd  is maith na Gàidhlig.  Tha seo cuideachd na dhearbhadh gu bheil na h-Iomairtean Gàidhlig, a th’ air am maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig, ag obair, gu bheil iad èifeachdach agus gu bheil iad da-rìribh a’ dèanamh diofar anns na coimhearsnachdan. Tha mi a’ cur meal a naidheachd air Marina Mhoireach , Oifigear Iomairt Iar Thuath Leòdhais airson a h-obair an lùib na h-Iomairt.  Bu mhath leam cuideachd meal a naidheachd a chuir air a h-uile duine is buidheann eile a chaidh an cuir air adhart airson duais san fharpais.”

 Tha ochd Iomairtean Gàidhlig anis stèidhichte ann an diofar seòrsa choimhearsnachd air feadh Alba. Tha còig ann an sgìrean dùthchail, leithid Leòdhas, Uibhist, An t-Eilean Sgitheanach, Loch Abar agus Ìle is Diùra agus trì ann am bailtean mòra, Inbhir Nis, Glaschu is Dùn Èideann.  Bithidh gach Iomairt ga ruith le buidheann-stiùiridh le buill a’ tighinn bhon choimhearsnachd fhèin agus bidh iad a’ faighinn buidseat-leasachaidh agus ùine oifigear leasachaidh.

 Tha CnaG an ceartuair, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, Comhairle Baile Ghlaschu, agus Comhairle Baile Dhùn Èideann. a’ sireadh tuilleadh oifigearan òigridh is coimhearsnachd gus cuir ris an lìonradh.

 

                           Shawbost Community awarded “Community, Heritage and Tourism Gaelic Award” 2013

 Comunn na Gàidhlig (CnaG) congratulates Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, the Shawbost Forum and Marina Murray, the Development Officer on winning the “Community, Heritage and Tourism Gaelic Award” 2013.  This was awarded to the Shawbost Community at the inaugural Gaelic Awards ceremony held at the Royal Botanic Gardens in Edinburgh on 20th November.  

 The Gaelic Awards competition, which was organised by Media Scotland with support from Bòrd na Gàidhlig, looks to reward all aspects of the Gaelic language and culture across Scotland and to highlight the excellent work being undertaken.  Awards also recognise ability, achievement, contribution, effort and excellence.

The Shawbost Community received a number of nominations for the award especially for the inter-generational projects which have been undertaken as part of its work.  For example, the local youth group “Tàirneanaich” organised walks throughout the area with adults from Comunn Eachdraidh an Taobh Siar informing them of the history of the area and its placenames.  The whole process was captured on video which was sold to raise funds for the historical society.  Over the last two years the Shawbost Forum has run a number of events, especially for the younger members of the area, and also concerts and workshops for the whole community.

 Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais was also one of the three finalists for the ‘Best Contributor” Award in recognition of the work done in the North Lewis area – from Ness to Carloway.

 Donald Macneil, the CnaG Chief Executive,  “I wish to congratulate  Iomairt Iar Thuath Leòdhais, the Shawbost Forum and the people of Shawbost themselves for this award.   I think the example of Shawbost shows us what can be done in a community when they are provided with the means and there is a willingness for organisations and individuals to work together for the benefit of the community and the Gaelic language.  This also proves that the initiatives which are funded by Bòrd na Gàidhlig, are effective and are making a difference in communities.  I wish to congratulate Marina Murray, the officer for Iomairt Iar Thuath Leòdhais for her work on behalf of the Iomairt. I would also like to congratulate all the other winners and nominees in the competition.”

 There are now eight Iomairtean Gàidhlig in different communities – five in rural areas such as Lewis, Uist, Skye, Lochaber and Islay and Jura as well as three in cities – Inverness, Glasgow and Edinburgh.   Each Iomairt is run by a committee with community representatives, a development budget  and a development officer. 

 CnaG, with support from Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar, Argyll and Bute Council, Glasgow City Council, and Edinburgh City Council is currently seeking more youth and community officers to add to the network.

Mod Phaislig

drama_dressed

 

Tha am buidheann òigridh ‘Tàirneanaich’ a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, air a bhith air leth trang thairis na mìosan a chaidh seachad is iad ag ullachadh dealbh cluiche agus a’ togail airgid airson a dhol chun a Mhòid Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig leis!

Chaidh cùisean glè mhath dhaibh aig is iad a’ toirt dhachaigh copan ‘John Niven Anderson Memorial’ airson dealbh cluiche fo aois 19 bliadhna airson an dealbh cluich againn, ‘Suirghe Leis Na Siaraich’.  Rinn iad uabhasach math agus tha sinn gu math pròiseal anns an oidhirp aca agus anns a h-uile duine bhon a sgìre a ghabh pàirt anns na diofar farpaisean, ‘s math a rinn sibh uile!

Am measg nan tachartasan a bh’aca gus airgead a thogail bha; buffet ‘s ceilidh san seann sgoil, consairt ann am Borgh, a’ reic bèicearachd san sgoil agus chaith iad feasgar ‘busking’ ann an Steòrnabhagh!  Bha seo gu lèir air a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig gus cothrom a thoirt don chloinn an cuid Gàidhlig a leasachadh ’s a leudachadh anns a’ choimhearsnachd.

Bha an t-àm ann airson dèanamh air Pàislig an uairsin agus a h-uile duine air an dòigh glan a bhith còmhla ri chèile sa bhaile mhòr.  Bha tìde ann airson tachartasan a bharrachd air a bhith an sàs sa’ Mhòd! Bha spòrs gu leòr ann an Xscape – na dodgems air an cleachdadh gu math an sin am measg rudan eile agus bha na bùthtean a’ còrdadh ris na màthraichean gu sònraichte!

Bu chaomh leinn taing mhòr a thoirt don a h-uile duine a thàinig a-mach chun na tachartasan againn ron a’ Mhòid, don a h-uile duine a chuidich sinn agus cuideachd, taing mhòr a thoirt do na buidhnean a thug taic-airgid dhuinn a chuidich le cosgaisean an turas, ‘s iad – MG ALBA, Comhairle nan Eilean Siar, Na Comhairlaichean ionaideal, Clann an Latha an Dè agus Comhairle pàrantan Sgoil Shiaboist.

Thuirt Ceitidh NicGilliosa:     ‘Tha e a’ còrdadh ruim gu mòr a bhith an sàs ann an Tàirneanaich, tha tòrr spòrs againn còmhla.  Bha e math an cothrom fhaighinn a dhol chun a’ Mhòid Nàiseanta leis an dealbh cluich againn agus chòrd e ris a h-uile duine gu mòr!’

Thuirt Duncan Shirkie:   Chòrd an turas gu Pàislig rium oir ‘s e seo a chiad turas agam falbh gu Mòd Nàiseanta. Bha tòrr spòrs againn a dèanamh an dràma agus chòrd e rium a bhith còmhla ris a h-uile duine. Bha sinn toilichte nuair a bhuanaich sinn. Taing mhòr dha Marina agus Iain Murdo agus a h-uile duine a chuidich sinn.

mod groupfeatured1

 

The Gaelic youth group, Tàirneanaich, which is run by Iomairt Gàidhlig Iar Thuath Leòdhais have been very busy over the past few months, practising their play and fundraising in preparation for their trip to the Royal National Mod in Paisley.

Tàirneanaich did extremely well with ‘Suirghe Leis na Siaraich’, taking home the ‘John Niven Anderson Memorial Cup’ for winners of the under 19 play. We are very proud of them and of all those from the area who took part and did so well in the various competitions.

Some of the fundraising efforts included: a family ceilidh/buffet in Shawbost Old School, a concert at Clan MaQuarrie in Borve, a bake sale in Shawbost School and busking in Stornoway.  Gaelic was the language used at these events which gave the group the opportunity to improve and develop their language skills in a community setting.

It was time to set off for Paisley and the Mod. There was some free time for activities as well and the dodgems at Xscape were thoroughly enjoyed by all and the shopping was a big hit with the mums.

We would like to thank everyone who supported our fundraising efforts and helped out in so many ways. We are also indebted to those groups whose donations helped fund our trip –   MG ALBA, Comhairle nan Eilean Siar, Local Councillors, Clann an Latha an Dè and Shawbost School Parent Council

Katie Gillies “I really enjoy being involved in Tàirneanaich, we have a lot of fun together.  It was great to be able to go to the National Mod with our play, everyone enjoyed it very much”.

Duncan Shirkie  “I enjoyed the trip to Paisley; it was my first time at the National Mod.  We had a lot of fun with the drama and I enjoyed being with everyone.  We were very happy when we won. Many thanks to Marina and Iain Murdo and all those who helped us”.

 

 

Ceilidh Tairneanaich

ceilidh5

Tha am buidhean òigridh, Tàirneanaich air a bhith trang ‘s iad a’ cruinneachadh airgead airson an turais aca chun Mhòd Nàiseanta am Pàislig san Dàmhair. Chaidh ceilidh a chur air dòigh ann an Ionad na Seann Sgoil, Siabost, far an d’ fhuair na bha an làthair ceòl air leth bho Tàirneanaich agus The 4 Macs agus biadh blasta air a dheasachadh le Kathleen Mhoireach

A bharrachd air airgead a’ cruinneachadh thug an oidhche cothrom don òigridh an cuid Gàidhlig a chleachdadh ’s a leasachadh le co-aoisean agus inbhich ann an suidheachadh neo-fhoirmeil, cairdeal.

Tha iad fhèin, na pàrantan agus oifigeir na h-iomairt air oidhirp mhòr air a dhèanamh gus an turais seo a chur air dòigh agus tha iad taingeil airson an taic a tha iad a’ faighinn sa choimhearsnachd. Thèid an dealbh chluich ‘Suirghe ann an Siabost’ a thaisbeanadh air an àrd-ùrlar aig a’ Mhòd Nàiseanta.

 

Family Buffet/Ceilidh

Tàirneanaich have been very busy recently with several fundraising events. A family buffet/ceilidh was recently held at Ionad na Seann Sgoil, Shawbost in order to raise funds for their forthcoming trip to the National Mod in Paisley. Music was provided by Tàirneanaich and The 4 Macs, the excellent buffet was prepared by Kathleen Murray

As well as raising funds the ceilidh was an opportunity for the young people to develop their language skills in an informal setting. They happily conversed in Gaelic with their peers and with adults during an enjoyable evening of entertainment.

Tàirneanaich, their parents and the Initiative’s Officer (Marina Murray) have put a lot of time and effort into organising this trip and are grateful to all those who have supported them. Their play, ‘Suirghe ann an Siabost’ will be performed at the National Mod.

ceilidh4

Tormod an t-Seoladair

GEDSC DIGITAL CAMERA

 

Tha buidheann Tormod an t-Seòladair a-nis air cuir air adhairt pròiseact comhla ri Sgoil Shiaboist agus a’ choimhearsnach.

Anns a’ Mhàigh bha ceithir latha aig Sgoil Shiaboist, clas 6 agus 7, còmhla ri Murchadh MacLeòid. Cheud latha bha iad a’coimhead ri na dealbhan a thog Tormod. Chaidh na dealbhan a-lorg na ‘negatives’ air gloinne ann a Siabost. Air Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin bha iad a-muigh anns a’ choimhearsnaich – Beinn Bhràgair, Fìbhig, An Seann Bhaile, Sgoil Òs na Luch is àitaichean eile – ag ionnsachadh mu dheidhinn eachdraidh, sgeulachdan agus leabhraichean Thormoid.   Agus cuideachadh le sgeulachdan agus òran bho Aonghas agus Ruaraidh.

Anns an t-Òg Mhios bha feasgair aig a’ choimhearsnach a’cur ainmeanan air na daoine anns na dealbhan, agus an uairsin anns an t-Iuchair, bha bùitean-obraich a’deanamh dealbhan air gloinne còmhla ri David Gillanders anns an dòigh a chleachdadh Tormod, agus cuideachd latha le eòlaichean a’bruidhinn mu dheidhinn Thormoid, na dealbhan agus nithean anns na leabhraichean aige agus na bheatha.

Tha na dealbhan prìseil aige a-nis ri faicinn anns an Seann Sgoil.

Tha pròiseact airson òigridh a’tachairt anns an t-Samhainn, a-rithist a’ dol a-mach dhan a’choimhearsnach, agus thèid Dvd a dheanamh aig an aon àm. Bìdh an Dvd mar chuimhneachan dhan a’choimhearsnach air Tormod agus an obair shonraichte a rinn e na bheatha.

Tha duilleag aig Tormod air Facebook le dealbhan is eile agus seo website:  www.tormod.co.uk

Fhuair am pròiseact seo taic-maoineachaidh bho: LEADER INNSE GALL 2007-2013, Comunn na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, Tasglann nan Eilean Siar, agus buidheann leasachaidh Horshader. Fhuairear taic cuideachd bho Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais.

 

GEDSC DIGITAL CAMERA

 

The CEATS group have now completed a series of events with their partners.

In May of this year, Murdo Macleod led workshops and trips at Shawbost School and ‘on location’ round the village. On Monday, the workshop centred on the images printed from the glass negatives of Dr Norman Morrison. On Tuesday, Wednesday and Thursday, primaries 6 and 7 had an brilliant time travelling to locations – Beinn Bhragair, Fibhig, An Seann Bhaile and tobhtaichean Sgoil Os na Luch to name but a few. These sites were colourfully described By Dr Norman in his books. Angus and Roddy accompanied the group and filled in with stories, information and song.

Following community events included an evening of captioning the images, Glass plate workshops and a seminar day with speakers.

The Glass Plates workshop, by David Gillanders who was on the island with his family, demonstrated the technique which Dr Norman would have used to process and ‘develop’ the images – amazing to watch in this digital age.

A portfolio and framed photos from the glass images are now available to view at the Seann Sgoil and a Gaelic Youth project in October will complete Pròiseact Tormod an t-Seòladair. A Dvd will be produced to have another permanent record of Dr Norman Morrison’s legacy for the community.

Read all about it on Facebook and www.tormod.co.uk

Brag 2013

brag12013

 

Chaidh cothrom a thoirt do òigridh bho Nis gu Balantruiseal agus Barabhais gu Càrlabhagh tighinn còmhla gus tachartasan spòrsail fheuchainn tro na saor làithean – agus abair gun gabh iad an cothrom!.  Chur Iomairt Gàidhlig Iar Thuath Leòdhais seachdain, ‘Brag’, air dòigh airson an ceithreamh bliadhna gus am faigheadh òigridh a thighinn còmhla gus beagan spòrs a dhèanamh, sgilean ùra ionnsachadh, diofar chur-seachadan fheuchainn agus cuideachd an cuid Ghàidhlig a cleachdadh agus a’ gleusadh ann an suidheachaidhean neo-fhoirmeil.

Ghabh iad pàirt anns na tachartasan a leanas: – bùth-obrach dealbhadh ‘s cruthachadh le Tiger Textiles far an d’fhuair buidheann Nis cothrom a dhol dhan tràigh air latha teth gus clachan a pheantadh agus bha buidheann an Taobh Siar ag obair sa stuidio air ‘wall blocks’ air an latha acasan.

Fhuair gach buidheann cothrom latha a chur seachad ag iasgachd air bàta ann an loch Erisort agus aig loch beag eile aig Murchadh Moireasdan ann an Keose.  Nar cuideachadh latha an iasgaich, bha Lewis MacChoinnich bhon gnìomhachas ‘Fish n trips’ agus Donnie is Tormod bhon Outer Hebrides Fisheries Trust.  Bha laithean brèagha ann leis a’ ghrian a’ dearsadh agus fhuair a h-uile duine cothrom air a’ bhàta a stùireadh agus rug a h-uile duine sa bhuidheann air rionnaich is saoithean agus chaidh crùbagan gu leòr fhaighinn sna clèibh a thog iad!  Aig an loch dh’ionnsaich iad mar a bhios tu a’ cur slat ri chèile agus fiùis mar a chuireas tu boiteag air dubhan!  Bha cuid nach robh ro dhèidheil air na boiteagan!

Goilf!  Dh’fheuch sinn tachartas ùr am bliadhna nuair a chaidh sinn chun a Bhac agus an ‘driving range’ ùr aca an sin.  Le taic is stùir bho Mairi NicIomhair, club Goilf Steòrnabhagh, chaith sinn ùine ag ionnsachadh mu dheidhinn an spòrs, mar bu choir dhut grèim a chumail air club agus a’ bualadh ball cho fad sa ‘s surrainn!

Chaidh an dà bhuidheann dhan chroit am bliadhna cuideachd!  Rinn a h-uile duine beagan obair air caora is cearcan – a’ glanadh taigh chearc; a’ cur peanta air uan agus an rud as fheàrr – eireagan beag fhaicinn agus a chumail; ‘s iad a bha snog!

Bha a h-uile pàirt den seachdain air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig agus bha a’ chlann a’ bruidhinn Gàidhlig tron sheachdain ris a h-uile neach a thàinig ag obair leotha.  Chòrd an t-seachdain ris a’ chlann agus tha iad air leth taingeil dhan h-uile duine a chuidich le cuisean rè na seachdain.  Tha iad airson gum bidh barrachd cothroman mar seo ann anns an àm ri teachd.

‘S e cothrom air leth a bh’ann do òigridh le Gàidhlig a thighinn còmhla ann an ‘coimhearsnachd’ Gàidhlig agus an cànan a chleachdadh mar am prìomh dòigh chonaltradh.  Sheall e nach ann dìreach anns an sgoil a tha còrr aca a Ghàidhlig a bhruidhinn, ach gun ghabh e a chleachdadh anns gach suidheachadh.  Ionnsaich iad sgilean ùra, facail ùra agus tha iad nas tuigseal air an t-saoghail timcheal orra.

Chaidh an t-seachdain, “Brag” a chuir air dòigh le Iomairt Gàidhlig Iar Thuath Leòdhais agus chaidh na cosgaisean am pàigheadh le Comunn na Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig, agus Comhairle nan Eilean Siar.

brag32013

 

An opportunity was given to young people between Ness – Balantruiseal and Barvas –Carloway to come together and take part in some fun activities during the school holidays – and they certainly grasped the opportunity!  Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath organised a week ‘Brag’ of activities, for the fourth year running, to enable young people to come together to have fun, learn new skills, try new activities and use and develop their Gaelic in relaxed, informal surroundings.

They took part in the following activities: – a design and make workshop with Tiger Textiles where the Ness group made the most of a hot day and took the workshop to the beach where we painted stones!  The Westside group spent the day in the studio creating very snazzy wall blocks on their day.

Each group also spent a day fishing on a boat out Loch Erisort and spent time at Murdo Morrisons loch in Keose.  Guiding us on the boat was Lewis Mackenzie from the business ‘fish n trips’ and from the Outer Hebrides Fisheries Trust were Donnie and Norman.  We had good weather both days with the sun shining, and everyone got an opportunity to steer the boat and everyone caught mackerel or saithe, plenty crabs were in the creels we lifted also!  At the loch they learned how to set up the rods and even how to bait them with worms.. Some were not very keen on the worms!

Golf!  A new activity for Brag this year, we went to Back to experience their new driving range. With help and guidance from Mairi Maciver, Stornoway Golf Club, we spent time learning about the game, how to hold a club and spent time trying to  hit the ball as far as we could!

Both groups spent a day on the croft this year too!  Everyone got their hands dirty working on the hens and sheep – cleaning the hen houses; putting mark on the lambs and the best part of all – holding newly born chicks!

Every part of the event was delivered through the medium of Gaelic and the young people conversed in Gaelic throughout the entire week.   The young people enjoyed the week and are grateful to everyone who came along to work with them.  They look forward to more opportunities like this in the future.

This was a fantastic opportunity for young people to come together and have their own Gaelic community.  It showed that Gaelic can be used in every situation and not only in school.  They learned new skills, new vocabulary and are more aware of the world around them.  They received certificates for taking part in the week also!

‘Brag’ was organised by the Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais and was funded by Comunn na Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig and Comhairle nan Eilean Siar.

 

A’ Chiad Bliadhna de Sradagan

slider5

Tha sinn air tighinn gu deireadh a’ chiad bliadhna de Sradagan an Taobh Siar agus abair gu bheil tòrr spòrs air a bhith againn!  Tron bhliadhna, bha cothrom aig an òigridh an cuid Gàidhlig a chleachdadh tro seisean airson spòrs agus fealla-dhà le caraidean.  Am measg nan tachartasan againn, bha sinn a’ cluich ball-coise, a’ dèanamh quiz, geamannan Olympaig le Jenny Nic an t-Sagairt agus rinn sinn dannsa ceum le Jayne à Nis, bha tòrr ealain againn cuideachd, gu h-àraidh aig Àm na Nollaige, Latha Naomh Valentine agus aig Àm na Càisge.

Airson deireadh a’ chiad bliadhna a chomharrachadh, chaidh sinn air turas a Nis.  Nuair a ràinig sinn air latha soilleir, blàth, chaidh sinn chun na pàirc-cluiche agus chòrd e ris a h-uile duine a bhith air na dreallagan.  Às dèidh seo chaidh sinn suas an rathad gu Spòrsnis airson beagan bòbhladh ‘s fhuair sinn cothrom geamaichean a chluich sa thalla.  Mus do dh’fhàg sinn Nis, fhuair sinn biadh air leth agus BBQ againn aig Comunn Eachdraidh Nis – abair gun deach ar lìonadh!

Chòrd an latha ris a h-uile duine agus bu mhath leinn taing a thoirt dhan a h-uile duine a thàinig agus dhan a h-uile duine a thug cuideachadh dhuinn!

An ath bhliadhn’, tha sinn an dòchas cumail ris an structar a th’ againn an-dràsta le geamannan agus ealain.  Taing mhòr dhan a h-uile pàrant a thàinig gach oidhche airson ar cuideachadh!

 DSC00644

 

We have come to the end of our first year as Sradagan an Taobh Siar and what a fun year it’s been!  Throughout the year we have met to speak Gaelic and have fun and laughter with friends. Every week was different, we played football, had a quiz night and we even had an Olympic night with Jenny MacTaggart and enjoyed learning some dancing with Jayne from Ness along with arts and crafts evening with themed nights such as Christmas, Valentine’s Day and Easter.

To celebrate the end of our first year, we went for a trip to Ness!  First stop in Ness, on a lovely warm day was the playpark and everyone enjoyed their time on the swings, flying fox and climbing frames!  After the park, we went to Spòrsnis for some bowling and to play some games in the hall.  Before leaving Ness, we had a BBQ at Comunn Eachdraidh Nis with plenty tasty food!  Everyone enjoyed the day and we would like to thank those who helped out!

We hope to keep the same structure next year with games and arts & crafts amongst other activities.  Thank you to all the parents that volunteered to help run Sradagan on Monday nights!