Dà-Chànanas

Image: GME

Carson Gaidhlig?

Cuid de na buannachdan an lùib Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig:

 • Tha rannsachadh a rinn Oilthigh Dhùn Èideann o chionn ghoirid a’ sealltainn gu bheil clann ann am foghlam Gàidhlig a’ dèanamh cho math no nas fheàrr na clann a tha air an oideachadh ann an aon chànan a-mhàin.
 • Faodaidh clann ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a bhith fileanta ann an dà chànan, agus cuidichidh sin iad le bhith ag ionnsachadh chànanan eile.
 • Tha cothrom aig daoine le dà chànan air litreachas, agus barrachd cothrom air sealladh is farsaingeachd an dà chànain.
 • Tha tuigse nas fheàrr aig daoine le Gàidhlig agus Beurla air mar a bhuineas iad do dhualchas na h-Alba.
 • Tha dà-chànanas a’ tairgsinn tòrr a bharrachd chothroman obrach.
 • Tha clann a tha air am bogadh ann an cànanan eadar-dhealaichte aig aois òg buailteach a bhith nas comasaiche, na tha daoine aig nach eil ach aon chànan, nuair a thig iad gu bhith ri iomadh gnìomh aig an aon àm.
 • Tha daoine le dà chànan nas fheàrr air leughadh, agus san fharsaingeachd tha e nas fhasa dhaibh cànanan eile ionnsachadh.

Why Gaelic?

Some of the benefits of Gaelic medium Education include:

 • Recent Edinburgh University research shows that children educated through Gaelic are on par with or outperform children educated in one language.
 • Children in Gaelic medium education (GME) can be fluent in two languages with advantages learning other ones.
 • Bilinguals can access different literatures and more ways of thinking and acting.
 • Gaelic bilinguals have a better understanding of their place in wider Scottish culture identity.
 • Being bilingual offers many career opportunities.
 • Children exposed to different languages at an early age tend to be more focussed than monolinguals at ‘multitasking’.
 • They are better readers, and generally find it easier to learn other languages.

  Logo: GME, Comhairle na Eilean Siar

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig sna h-Eileanan Siar
Tha sia bliadhna fichead ann bho dh’fhosgail a’ chiad Aonad Gàidhlig sna h-Eileanan Siar, agus ceithir sgoilearan ann. Leugh tuilleadh mu sholar FTMG an-diugh agus mu na buannachdan a thig na chois.

Gaelic Medium Education in the Western Isles
Twenty six years have passed since the first Gaelic Medium Unit opened in the Western Isles with four pupils. Read more about the current provision and the benefits of GME.

http://www.gaelicmediumeducation.com

 Image: School boy with lightbulbAn t-adhbhar gu bheil daoine dà-chànanach nas comasaiche

Sna bliadhnaichean mu dheireadh, tha luchd-saidheans air tòiseachadh air sealltainn gu bheil na buannachdan an cois dà-chànanais fiù ’s nas bunaitiche na gum faod thu còmhradh a chumail le caochladh dhaoine. Tha e coltach, ma tha thu dà-chànanach, gu bheil thu nas comasaiche. Leugh tuilleadh mun fhìrinn inntinneach seo ann an artaigil a nochd o chionn ghoirid anns an New York Times.

Why Bilinguals Are Smarter
In recent years, scientists have begun to show that the advantages of bilingualism are even more fundamental than being able to converse with a wider range of people. Being bilingual, it turns out, makes you smarter.

http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingualism.html?_r=2


Logo: Bilingualism MattersAn t-Àrd-Oll Antonella Sorace – Bilingualism Matters
Tha rannsachadh air sealltainn gu bheil dà-chànanas buannachdail airson leasachadh cloinne agus airson na tha air thoiseach orra. ’S i Antonella Sorace Àrd-oll. Cànanachas Leasachaidh Oilthigh Dhùn Èideann agus bhruidhinn i aig Alltan 2011, co-labhairt do thidsearan Gàidhlig a tha air a ruith le Stòrlann. Coimhead am bhidio gu h-ìosal gus toraidhean an rannsachaidh aice a chluinntinn.

Prof. Antonella Sorace – Bilingualism Matters
Research has shown that bilingualism is beneficial for children’s development and their future. Antonella Sorace is the Professor of Developmental Linguistics at the University of Edinburgh and spoke recently at An t-Alltan 2011, a conference for Gaelic Teachers organised by Stòrlann. Watch the video below to hear about her findings.