Na Tàirneanaich aig FilmG

14/03/2014

Gur math a thèid leis a’ bhuidheann òigridh againn, Tàirneanaich, ’s iad aig duaisean FilmG a-nochd ann an Glaschu. Tha iad air a’ gheàrr-liosta airson ‘Cluich as Fheàrr’ agus ‘Film Coimhearsnachd as Fheàrr’.

Tuilleadh fiosrachaidh aig http://filmg.co.uk/gd/films/filmg2014/shortlists/open.

Good luck to our youth group Tàirneanaich’ as they attend the FilmG awards in Glasgow this evening. They have been shortlisted for in the ‘Best Performance’ and ‘Best Community Film’ categories.

 More information at http://filmg.co.uk/gd/films/filmg2014/shortlists/open.

 

Suirghe leis na Siaraich: Pàirt 1
Tàirneanaich

Am buidheann òigridh ‘Tàirneanaich’ a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, leis an dealbh chluiche aca ‘Suirghe leis na Siaraich’ – prògram tbh far a bheil fear a’ lorg ‘deit’!

The young youth group Tàirneanaich which is run by Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais with their play Suirghe leis na Siaraich – a T.V. program where a man is searching for a date.

Suirghe Leis na Siaraich: Pàirt 2
Tàirneanaich

Am buidheann òigridh ‘Tàirneanaich’ a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, leis an dealbh chluiche aca ‘Suirghe leis na Siaraich’ – prògram tbh far a bheil tè a’ lorg ‘deit’!

The young youth group Tàirneanaich which is run by Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais with their play Suirghe leis na Siaraich – a t.v program where a woman is searching for a date.

Dìleab Thormoid / Smile Please

Dr Norman Morrison holding adder/Family of John MacKay, South Shawbost 1900-1905

Aig toiseach an fhicheadamh linn, thòisich fear à Siabost, Tormod Moireasdan, no Tormod an t-Seòladair, a’ togail dhealbhan dha daoine anns an sgìre san deach a thogail.  Thog na dealbhan sin ceann ann am bàthaich anns a’ bhaile bho chionn ghoirid agus tha iad a’ toirt sealladh iongantach dhuinn air beatha muinntir taobh siar Leòdhais bho chionn còrr is ceud bliadhna air ais.

Tha Dìleab Thormoid ag innse sgeulachd nan dealbhan annasach agus tarraingeach seo agus eachdraidh am fear a thog iad.   Rugadh Tormod Moireasdan ann an 1869 agus cha d’ fhuair e mòran fòghlam na òige.  An dèidh sin, bha e na phoileas agus rinn e strì mhòr aig àm a’ chiad chogaidh airson adhartas a thoirt air suidheachadh nam poileas.  ’S ann ri linn na strì sin a chaidh Caidreachas Poileas na h-Alba a stèidheachadh.  Bha Tormod cuideachd na eòlaiche air beathach a bhios a’ cur gairiseachadh air gu leòr, ’s e sin an nathair, agus chaidh urram Dotair Saidheans a chur air airson an rannsachaidh saidheansail a rinn e.

Sgrìobh Tormod còig leabhraichean, nam measg “My Story”, sgeulachd mu bheatha fhèin ach cha do dh’ainmich e an àite gu robh ùidh aige ann a bhith a’ togail dhealbhan.

Ri linn nan dealbhan a thighinn am follais, tha ùidh air nochdadh ann an Tormod às ùr.  Tha coimhearsnachd Shiaboist air sreath de thachartasan a chur air adhart far a bheil sean is òg a’ tighinn còmhla airson ionnsachadh mu bheatha le taisbeanadh, bùithtean-obrach camara a’ cleachdadh an seòrsa camara bh’ aig Tormod fhèin agus cuairtean gu àiteachean air an robh e eòlach.

Chaidh Dìleab Thormoid a riochdachadh le Corcadal Productions airson BBC ALBA.

Gheibhear BBC ALBA air:

 • Sky 143 (RA)
 • Freeview / You View 8 (Alba a-mhàin)
 • Virgin Media 161 (RA)
 • Freesat 110 (RA)
 • BT Vision 8 (Alba a-mhàin)
 • Smallworld 170 (Siorrachd Àir agus Iar-Thuath Shasainn)
 • BBC iPlayer

Tha BBC ALBA air a ruith le MG ALBA ann an co-bhanntachd ris a’ BhBC. Is e MG ALBA an t-ainm fo bheil Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig (Gaelic Media Service) ag obair. Faigh a-mach tuilleadh mu MG ALBA agus an co-bhanntachd aig www.mgalba.com no tadhal air www.bbcalba.co.uk airson fiosrachadh mu chlàran agus phrògraman.

 

Dr Finlay MacLeod, local historian with Murdo MacLeod, acclaimed newspaper photographer, who is a contributor to the programme and who was born and brought up in Shawbost

18 February 2014

 

BBC ALBA DOCUMENTARY TAKES A LOOK AT THE DISCOVERY OF GLASS PLATE NEGATIVES

OFFERING A GLIMPSE OF ISLAND LIFE 100 YEARS AGO

 

Dìleab Thormoid / Smile Please

BBC ALBA, Friday 21 February 2014 at 9.00 – 10.00pm

 

A compelling documentary on BBC ALBA will take a look at the discovery of a set of glass plate negatives which offers a glimpse of what island life was like 100 years ago.

The hour long documentary, ‘Dìleab Thormoid / Smile Please’ tells the extraordinary story of historic photographs and their photographer, Dr Norman Morrison.

Over 100 years ago, Dr Norman Morrison began photographing people in his home village of Shawbost on the west side of the Isle of Lewis, yet his work and life story has until now remained unknown.

His remarkable set of glass plate negatives dating back to the early years of the twentieth century, when Dr Morrison would have been in his late 20s, was discovered recently in a barn on the death of a local resident, perfectly preserved and of pin-sharp quality. The photographs are of individuals and families from the area and provide a fascinating insight into island life in the early 1900s.

Despite having only two years education in childhood, Norman went on to become a Dr of Science and fellow of the Zoological Society of Scotland and an expert on the adder, becoming known locally as ‘The Adder King’.

Perhaps best known as the co-founder of the Scottish Police Federation, Dr Morrison was also the author of five books covering the island’s history, folklore, zoology and politics.

The discovery of his photographs has led to renewed interest in Norman’s life and work. The Westside Historical Society has intellectual copyright over the negatives and a series of events in his home village was set up including wet Collodion glass plate photography workshops, a photographic exhibition and an intergenerational project, to ensure that his legacy is preserved for future generations.

The programme explores the photographic archive left by Dr Norman Morrison, his contribution to the development of herpetology in Scotland, and to the creation of the Scottish Police Federation.

‘Dìleab Thormoid / Smile Please’ was produced by Corcadal Productions for BBC ALBA and is being broadcast on Friday 21 February at 9pm.


BBC ALBA is available on the following platforms:

 • Sky 143 (UK)
 • Freeview / You View 8 (Scotland only)
 • Virgin Media 161 (UK)
 • Freesat 110 (UK)
 • BT Vision 8 (Scotland only)
 • Smallworld 170 (Ayrshire and North West England)
 • BBC iPlayer

 

BBC ALBA is run by MG ALBA in partnership with the BBC. MG ALBA is the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, the Gaelic Media Service. Find out more about MG ALBA and the partnership at www.mgalba.com or visit www.bbcalba.co.uk for scheduling and programme information.

Plana Gàidhlig Shiaboist

Clann ShiaboistPlana Gàidhlig Shiaboist

A’ leantainn rannsachadh mu staid na Gàidhlig ann an Siabost bho chionn 2-3 bliadhna air ais, chaidh plana gnìomh (Plana Gàidhlig Shiaboist) a chuir ri chèile agus fhoillseachadh bho chionn bliadhna gus feuchainn ris a’ Ghàidhlig a neartachadh anns an sgìre.

Chaidh seo a dhèanamh leis a’ choimhearsnachd còmhla ri Iomairt Iar Thuath Leòdhais le taic o Bhòrd na Gàidhlig.

Bhon uairsin tha iomadh tachartas air àite a ghabhail agus buidhnean coimhearsnachd às ùr air an stèidheachadh, mar eisimpleir Tàirneanaich is Sradagan.

Tha fiosrachadh mu na tachartasan air am foillseachadh air làrach-lìn Plana Gàidhlig Shiaboist www.siabost.co.uk.

Thathas air prìomhachas a thoirt do obair òigridh agus tha mòran thachartasan air a bhith ann rè na bliadhna a’ toirt cothroman dhan òigridh an cuid Gàidhlig a cleachdadh agus a gleusadh agus sgilean ùr ionnsachadh ann an suidheachaidhean neo fhoirmeil, fiosrachail taobh a-muigh na sgoile.

Thuirt Ceannard Sgoil Shiaboist, Iain G Dòmhnallach,

Tha na tidsearan air mothachadh gu bheil sgilean labhairt na cloinne air a thighinn air adhart gu mòr tro bhith a’ gabhail pàirt anns na pròiseactan seo. Tha sinne den bheachd, ma tha sgilean labhairt gan àrdachadh, gu bheil a h-uile sgil cànain eile a’ tighinn air adhart cuideachd.

Tha a’ chlann air innse dhomh gu bheil an obair a tha air a bhith a’ dol thairis air an dà bhliadhna mu dheireadh air misneachd a thoirt dhaibh airson a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an diofar shuidhichidhean, san sgoil agus air taobh a-muigh na sgoile.

Tha sinn an dòchas gu lean an obair ionmholta seo anns an sgìre againn anns na bliadhnachan a tha romhainn, agus gu faigh sibh an cothrom na freumhaichean torrach seo a chur sìos ann an sgìrean eile cuideachd.

Chaidh cuideachd cothroman ionnsachaidh is cleachdaidh ùr a chur air dòigh do inbhich, mar eisimpleir, bùthan-obrach air diofar chuspairean inntinneach leithid còcaireachd agus bòidhchead agus fiù’s seirbheiseachadh charbadan!

Tha gach cuid fileantaich is luchd-ionnsachaidh air a bhith a’ frithealadh na bùthan-obrach sa agus tha na cothroman sa dol a leantainn air adhart leis cho soirbheachail ’s a bha iad.

Ann a bhith a’ cur a’ phlana gnìomh an cèill, thathas air taic fhaighinn bho na buidhnean choimhearsnachd, Sgoil Shiaboist agus bho mhuinntir Shiaboist air fad.

Tha an iomairt a’ toirt cothrom do chlann agus inbhich bhon sgìre tighinn còmhla, rud a tha na dheagh bhuannachd dhan òigridh a thaobh a bhith a’ leasachadh cànain.

Thuirt Ceannard Bòrd na Gàidhlig, Iain Aonghas MacAoidh,

Tha e a’ toirt misneachd dhuinn an soirbheachas a thathar air fhaicinn tro ghnìomhan Phana Gàidhlig Shiaboist is ‘s e ceum glè chudromach a’ th’ ann an leasachadh na Gàidhlig.

’S e deagh eisimpleir a th’ ann an Siabost air co-obrachadh le muinntir na sgìre a’ tighinn còmhla gus an cànan aca a ghleidheadh.

Tha coimhearsnachdan far a bheil a’ Ghàidhlig air a cleachdadh deatamach don Ghàidhlig ann an Alba anns an àm a tha ri teachd agus ’s e luchd-labhairt na Gàidhlig an stòras as prìseile a th’ ann airson an cànan a chumail beò.

Dh’ iarramaid air coimhearsnachdan eile eisimpleir Shiaboist a leantainn gus Gàidhlig a neartachadh air feadh na dùthcha.

Gus a’ choimhearsnachd a chumail an àirde ri na tha air a bhith a’ tachairt sna mìosan a chaidh seachad, agus na tha ri thighinn sna mìosan air toiseach oirnn, bithear a’ sgaoileadh an darna Cuairt-Litir coimhearsnachd a dh’aithghearr.

A thuilleadh air a’ Chuairt-Litir, feuch gun tadhal sibh air an làrach-lìn, www.siabost.co.uk airson na naidheachdan as ùire agus fios mu thachartasan agus iomairtean a tha a’ dol air adhart.

 

Shawbost Gaelic Plan

Following research carried out on the state of Gaelic in Shawbost, an action plan “The Shawbost Gaelic Plan” was produced and published in 2012.

The plan, which was developed by the community and Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais with support from Bòrd na Gàidhlig, aims to strengthen Gaelic in the community.

Since its introduction, many events have taken place and a range of new groups have been established.

Information about youth groups such as Tàirneanaich and Sradagan is available on the Plana Gàidhlig Shiaboist website –  www.siabost.co.uk

Priority has been given to youth work with many events taking place this year which have enabled young people to use and develop their Gaelic and learn new skills in informative, informal settings outwith the school setting.

Headmaster of Shawbost Community School, Ian G MacDonald said:

The teachers have noticed that the children’s communication skills have improved significantly as a result of taking part in these projects. 

We believe every aspect of a child’s language skills are improved when communication skills are developed.

The children have told me that the work that has been going on for the last two years has given them the confidence to speak Gaelic in different situations, in school and in the community.

We hope that this admirable work will continue in the years to come in our community and that there will be opportunity to extend this successful framework to other areas.

New learning and development opportunities have also been offered to adults, such as workshops on interesting and diverse topics ranging from cookery skills, beauty and skin care to car maintenance.

Both learners and fluent speakers took advantage of these opportunities and they have been so successful that they will continue to be offered.

The action plan initiatives have been strongly supported by  community groups, Shawbost School and members of the wider community, and the project has brought young and old together which has been invaluable for the children in their language development.

Bòrd na Gàidhlig Ceannard (CEO), John Angus Mackay said:

The success of Plana Gàidhlig Shiaboist is very encouraging, it is an important stage in the advancement of Gaelic development. 

Shawbost are a great example of the community working together to safeguard their language.

Communities where Gaelic is spoken are crucial to the future of Gaelic in Scotland.

Gaelic speakers are the most valuable resource we have in keeping the language alive. We ask other communities throughout the country to follow Shawbost’s example in strengthening Gaelic.

Our second newsletter will be distributed shortly, it will include information about some of the events that have taken place over the past months and news of forthcoming initiatives. As well as the newsletter all the latest news about events and initiatives can be found on the website, www.siabost.co.uk

 

 

Leasachadh Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd

Leasachahd Gàidhlig - Film GThòisich Marc Mac a’ Ghobhainn a bhuineas do bhaile Shiaboist (16) air Duais Diùc Dhùn Èidinn ‘s t-samhradh a chaidh, agus ghabh e cothrom air an taic a tha an Iomairt a’ toirt do buidheann fosgailte An Taobh Siar ann a bhith a’ cruthachadh chothroman air a’ Ghàidhlig a chleachdadh mar phàirt den iomairt aige fhèin an Duais a ghlèidheadh.

Le taic bho Stephan MacLeòid, a bha ag obair aig Ionad Ioma Mheadhan Roinn Foghlaim is Seirbheisean Chloinne na Comhairle air Sgeama Greis Gnìomhachais Chomunn na Gàidhlig,  rinn Marc film goirid mun iomairt Ghàidhlig a tha a’ gabhail àite ann an Iar Thuath Leòdhais agus gu sònraichte an t-suidheachadh ann an Siabost.

‘S ann aig toiseach na bliadhna a thàinig Marc gu Marina Mhoireach, Oifigear na h-Iomairt, le beachd gun robh e airson am film a chur a-steach gu farpais FilmG.  Mar a mhìnich Marina:

“Rinn Marc obair mhath dha rìreabh air am film agus nuair a chunnaic sinn gur e ‘Miann’ aon de na cuspairean ann am farpais na bliadhna sa, smaoinich sinn gum biodh e gu math iomchaidh am film a chur a-steach dhan fharpais.  Agus abair gun do rinn sinn gàirdeachas nuair a chuala sinn gu robh Marc air a’ gheàrr-liosta a ruighinn – agus ann am farpais nan inbheach!”

Thuirt Marc:

“Bu mhath leam taing a thoirt do dh’ Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais agus Comhairle nan Eilean Siar airson an taic a thug iad dhomh agus airson an uidheamachd clàraidh a thoirt dhomh air iasad.  Cuideachd, bu mhath leam taing a thoirt do Choinneach Stiùbhart aig Moja Earranta a chuidich leis an obair-gearraidh.  Tha mi gu mòr a’ coimhead air adhart ris an turas a Ghlaschu agus ris a’ chuirm fhèin”.

Leasachadh Gàidhlig anns a’ Choimhearnachd le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais from FilmGAlba on Vimeo.

Developing Gaelic in the community

Mark Smith (16), from Shawbost, embarked on the Duke of Edinburgh Awards Scheme in the summer of 2012 and he grasped the opportunity to develop his Gaelic as part of the skills required to gain the award through spending time with the Shawbost Open Group which are supported by the Initiative.

With additional assistance from Stephen MacLeod, who was working as part of Comunn na Gàidhlig’s Summer Placement scheme within the Multimedia Unit of the Comhairle’s Education and Children’s Services Department, Mark produced a short film about the Gaelic development work which is taking place in the area, and in particular in Shawbost.

It was only at the turn of the year that Mark approached the Initiative’s Officer, Marina Murray, to express his interest in entering FilmG as well as using the resource on this website.  As Marina explained:

“Mark did a great job of the film and when we saw that ‘Desire’ was one of the topics featured in this year’s competition we thought it fitted in nicely to what Mark had produced.

And we were absolutely over the moon when we found out Mark had been shortlisted – in the adult’s competition!”

Mark said:

I would like to thank the West Side of Lewis Gaelic Initiative and Comhairle nan Eilean Siar for the support given to me and for the loan of the recording equipment.

I would also like to thank Kenny Stewart at Moja Limited who undertook the editing of the film.  I am really looking forward to going to Glasgow and especially to the awards ceremony.

Plana Gàidhlig Shiaboist ga chur air bhog

Graphic: Fòram Gàidhlig Shiaboist, Ionad na Seann Sgoil

Thèid Plana Gàidhlig Shiaboist a chur air bhog Disathairne 26 Cèitean!

Mar a bhios fios agaibh, chaidh am Plana a chur ri chèile gus tachartasan Gàidhlig a chur air dòigh sa bhaile gus ìre cleachdaidh na Gàidhlig a leudachadh agus àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig san sgìre àrdachadh.

Thèid am plana a chur air bhog Disathairne 26mh Cèitean le Alasdair Allan BPA (Eileanan an Iar) , Ministear airson Ionnsachadh is Sgilean le uallach cuideachd airson Gàidhlig is Albais, san Riaghaltas Albannach.

Nas fhaide air adhart air an fheasgar sin, thèid cuirm-chiùil a chumail an Ionad na Seann Sgoile, Siabost gus seo a chomharrachadh.

Bidh seo aig 7.30f agus tha fiathachadh aig muinntir na sgìre air fad chun na cuirm-chiùil sa agus tha fàilte chridheil a’ feitheamh oirbh uile.

Tha a’ chuirm-chiùil an-asgaidh ged a bhithear a’ cruinneachadh airgead airson a’ charthannais, ‘MacMillan Nurses’ air an oidhche.

Tha sinn an dòchas gun tig sibh uile còmhla rinn airson na h-oidhche shònraichte seo.

Am measg nan seinneadairean agus an luchd-ciùil bidh:

 • Clann-sgoile Shiaboist
 • Ness Melodeon Band
 • Steven MacÌomhair
 • Dòmhnall Angaidh MacMhathain
 • Kayanna Mhoireasdan agus mòran eile

Tuilleadh fiosrachaidh aig www.siabost.co.uk

The new Gaelic Plan for Shawbost will be launched on Saturday 26th May!  

As you will know, the plan was prepared to increase the level of Gaelic activities in the area providing more opportunities for the community to speak Gaelic and to increase the number of Gaelic speakers in the area.  

The Plan will be officially launched on Saturday 26th May by Alasdair Allan MSP, Scottish Government Minister for Learning and Skills with responsibility for Gaelic and Scots.  

Later on that evening a concert will be held at Ionad na Seann Sgoile, Shawbost to celebrate the launch of the Plan.  

The concert will begin at 7.30pm and we look forward to seeing the entire community at the event.  Admission to the concert is free although a collection will be made in aid of Macmillan Nurses.  

We hope you are able to join us for this special evening.  Among the performers on the evening will be:  

 • Shawbost School pupils
 • Ness Melodeon Band
 • Steven Maciver, Poolewe
 • Dòmhnall Angie Matheson
 • Kayanna Morrison, Barvas and many more.

For more information please visit www.siabost.co.uk

Iomairt Ghàidhlig Iar-Thuath Leòdhais air cuairt le Norrie ‘Tago’ MacÌomhair

Image: Clann-an-latha-tairneanan
Chaidh cothrom sònraichte a thoirt do sgoiltean an Taobh Siar, bho Nis gu Càrlabhagh, ùine a chur seachad còmhla ri ‘Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna’, Norrie ‘Tago’ MacÌomhair, a’ leasachadh sgilean ciùil agus a’ togail sgilean ciùil ùra – agus abair gun do ghabh iad an cothrom!

Chuir Iomairt Ghàidhlig Iar-Thuath Leòdhais trì làithean air dòigh aig deireadh a’ Mhàirt far an d’ fhuair an òigridh cothrom tighinn còmhla gus a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh, beagan seinn a dhèanamh agus ionnsramaidean a chluich còmhla.

Fhuair fileantaich agus luchd-ionnsachaidh cothrom a bhith an sàs ann am bùithtean-obrach còmhla ri Marina Mhoireach, an Oifigear Iomairt, agus Norrie ‘Tago’ MacÌomhair agus abair gun robh trì làithean math aca, a’ gabhail òrain, gach cuid òrain ùra agus òrain nach eil cho ùr.

Schools on the West side of Lewis from Ness to Carloway were given a special opportunity to spend time with ‘Gaelic singer of the year’ Norrie ‘Tago’ Maciver to develop and learn new music skills – and they certainly grasped the opportunity! Iomairt Ghàidhlig Iar-Thuath Leòdhais organised the three days at the end of March where young people got the opportunity to come together to embrace their Gaelic, through singing and playing instruments together.

Fluent Gaelic speakers and learners were offered the chance to take part in the workshops with ‘Iomairt’ officer Marina Murray and Norrie ‘Tago’ Maciver, and they had three fantastic days singing both old and new songs.

Spòrs na Càisge airson Tàirneanaich

Image: Children at South Shawbost Sign

Spòrs na Càisge airson Tàirneanaich

Chaidh cothrom a thoirt don bhuidheann Ghàidhlig ‘Tàirneanaich’ a thighinn còmhla gus tachartasan spòrsail fheuchainn tro na saor-làithean – agus abair gun do ghabh iad an cothrom le ‘treasure hunt’ mòr airson toiseach tòiseachaidh!

Chuir Iomairt Ghàidhlig Iar-Thuath Leòdhais dà latha spòrsail, fiosrachail air dòigh gus am faigheadh òigridh a thighinn còmhla gus beagan spòrs a dhèanamh, sgilean ùra ionnsachadh, rudan ùra fhaicinn agus cuideachd an cuid Gàidhlig a chleachdadh agus a ghleusadh ann an suidheachaidhean neo-fhoirmeil.

Bha seo mar phàirt de bhuidheann stèidhichte a tha ag obair air diofar phròiseactan às dèidh na sgoile agus air na deireadh-sheachdainean ann an Siabost.

The Gaelic group ‘Tàirneanaich’ were given the opportunity to get together to try different fun events during the holidays – and they certainly took the opportunity, starting off with a big ‘treasure hunt’.

Iomairt Ghàidhlig Iar-Thuath Leòdhais organised two fun, informative days to allow young folk to get together and do a little sport, learn new skills, and see some new things, while using and improving their Gaelic in informal situations.

This was as part of an established group which works on different projects after school and at weekends in Shawbost.

Logos: Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais