Ag obair Còmhla

Ag obair Còmhla

Ag obair Còmhla

Rinn Tàirneanaich, a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais,  is daoine co-cheangailte ri Tàirneanaich ‘bag-pack’ aon Disathairne san Giblean gus airgead a thogail do Chlann an Latha an Dè airson an turas aca, chaidh £644.90 a thogail le seo.  Cuideachd, chuir Tàirneanaich consairt beag air dòigh anns a Mhàirt a thog iAd £214 don bhuidheann. Thug iAd an seic seachad bho chionn ghoirid, seo as deidh dhaibh sreap suas Beinn Bhràgair!

Tha e uabhasach math gu bheil an dà bhuidheann seo a’ cuideachadh a chèile & ag obair còmhla cho soirbheachail!

 

Tàirneanaich, Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais’ Gaelic youth group, along with parents and others involved with the group have been busy fundraising to help send local group ‘Clann an Latha an Dè’ off on their annual trip to the mainland.  The group organised an held a ‘bag packing’ day at the co-op where they raised £644.90 for the group.  Tàirneanaich also held an afternoon concert in March to raise funds, and £214 was collected here. The group handed over the cheque to Clann an Latha an Dè recently after a morning climb up Beinn Bhràgair!

It is fantastic to see the older and younger generations working together and supporting each other so successfully!

Ag Obair Comhla