Tàirneanaich Soirbheachail aig FilmG!!

Film G awards 2014 photographed by Alan PeeblesBhuannaich Tàirneanaich an roinn ‘Coimhearsnachd aig Cùirm Duaisean FilmG an Glaschu air Dihaoine 14 Màirt 2014.

Abair gun do rinn iad math agus iad cho spaideal air an oidhche cuideachd!! Faic https://siabost.co.uk/2014/03/na-tairneanach-aig-filmg/ airson tuilleadh fiosrachaidh agus na fiolmaichean fhaicinn.

Tàirneanaich won the Best film in the  ‘Community’ section of the FilmG Awards which were held in Glasgow on Friday 14th March 2014.

A fantastic achievement for the group and didn’t they look very swish! For more information and to view the films follow the following link: https://siabost.co.uk/2014/03/na-tairneanach-aig-filmg/

AP_Film G awards 52