Tormod an t-Seoladair

GEDSC DIGITAL CAMERA

 

Tha buidheann Tormod an t-Seòladair a-nis air cuir air adhairt pròiseact comhla ri Sgoil Shiaboist agus a’ choimhearsnach.

Anns a’ Mhàigh bha ceithir latha aig Sgoil Shiaboist, clas 6 agus 7, còmhla ri Murchadh MacLeòid. Cheud latha bha iad a’coimhead ri na dealbhan a thog Tormod. Chaidh na dealbhan a-lorg na ‘negatives’ air gloinne ann a Siabost. Air Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin bha iad a-muigh anns a’ choimhearsnaich – Beinn Bhràgair, Fìbhig, An Seann Bhaile, Sgoil Òs na Luch is àitaichean eile – ag ionnsachadh mu dheidhinn eachdraidh, sgeulachdan agus leabhraichean Thormoid.   Agus cuideachadh le sgeulachdan agus òran bho Aonghas agus Ruaraidh.

Anns an t-Òg Mhios bha feasgair aig a’ choimhearsnach a’cur ainmeanan air na daoine anns na dealbhan, agus an uairsin anns an t-Iuchair, bha bùitean-obraich a’deanamh dealbhan air gloinne còmhla ri David Gillanders anns an dòigh a chleachdadh Tormod, agus cuideachd latha le eòlaichean a’bruidhinn mu dheidhinn Thormoid, na dealbhan agus nithean anns na leabhraichean aige agus na bheatha.

Tha na dealbhan prìseil aige a-nis ri faicinn anns an Seann Sgoil.

Tha pròiseact airson òigridh a’tachairt anns an t-Samhainn, a-rithist a’ dol a-mach dhan a’choimhearsnach, agus thèid Dvd a dheanamh aig an aon àm. Bìdh an Dvd mar chuimhneachan dhan a’choimhearsnach air Tormod agus an obair shonraichte a rinn e na bheatha.

Tha duilleag aig Tormod air Facebook le dealbhan is eile agus seo website:  www.tormod.co.uk

Fhuair am pròiseact seo taic-maoineachaidh bho: LEADER INNSE GALL 2007-2013, Comunn na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, Tasglann nan Eilean Siar, agus buidheann leasachaidh Horshader. Fhuairear taic cuideachd bho Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais.

 

GEDSC DIGITAL CAMERA

 

The CEATS group have now completed a series of events with their partners.

In May of this year, Murdo Macleod led workshops and trips at Shawbost School and ‘on location’ round the village. On Monday, the workshop centred on the images printed from the glass negatives of Dr Norman Morrison. On Tuesday, Wednesday and Thursday, primaries 6 and 7 had an brilliant time travelling to locations – Beinn Bhragair, Fibhig, An Seann Bhaile and tobhtaichean Sgoil Os na Luch to name but a few. These sites were colourfully described By Dr Norman in his books. Angus and Roddy accompanied the group and filled in with stories, information and song.

Following community events included an evening of captioning the images, Glass plate workshops and a seminar day with speakers.

The Glass Plates workshop, by David Gillanders who was on the island with his family, demonstrated the technique which Dr Norman would have used to process and ‘develop’ the images – amazing to watch in this digital age.

A portfolio and framed photos from the glass images are now available to view at the Seann Sgoil and a Gaelic Youth project in October will complete Pròiseact Tormod an t-Seòladair. A Dvd will be produced to have another permanent record of Dr Norman Morrison’s legacy for the community.

Read all about it on Facebook and www.tormod.co.uk