Ceilidh Tairneanaich

ceilidh5

Tha am buidhean òigridh, Tàirneanaich air a bhith trang ‘s iad a’ cruinneachadh airgead airson an turais aca chun Mhòd Nàiseanta am Pàislig san Dàmhair. Chaidh ceilidh a chur air dòigh ann an Ionad na Seann Sgoil, Siabost, far an d’ fhuair na bha an làthair ceòl air leth bho Tàirneanaich agus The 4 Macs agus biadh blasta air a dheasachadh le Kathleen Mhoireach

A bharrachd air airgead a’ cruinneachadh thug an oidhche cothrom don òigridh an cuid Gàidhlig a chleachdadh ’s a leasachadh le co-aoisean agus inbhich ann an suidheachadh neo-fhoirmeil, cairdeal.

Tha iad fhèin, na pàrantan agus oifigeir na h-iomairt air oidhirp mhòr air a dhèanamh gus an turais seo a chur air dòigh agus tha iad taingeil airson an taic a tha iad a’ faighinn sa choimhearsnachd. Thèid an dealbh chluich ‘Suirghe ann an Siabost’ a thaisbeanadh air an àrd-ùrlar aig a’ Mhòd Nàiseanta.

 

Family Buffet/Ceilidh

Tàirneanaich have been very busy recently with several fundraising events. A family buffet/ceilidh was recently held at Ionad na Seann Sgoil, Shawbost in order to raise funds for their forthcoming trip to the National Mod in Paisley. Music was provided by Tàirneanaich and The 4 Macs, the excellent buffet was prepared by Kathleen Murray

As well as raising funds the ceilidh was an opportunity for the young people to develop their language skills in an informal setting. They happily conversed in Gaelic with their peers and with adults during an enjoyable evening of entertainment.

Tàirneanaich, their parents and the Initiative’s Officer (Marina Murray) have put a lot of time and effort into organising this trip and are grateful to all those who have supported them. Their play, ‘Suirghe ann an Siabost’ will be performed at the National Mod.

ceilidh4