Plana Gàidhlig Shiaboist

Clann ShiaboistPlana Gàidhlig Shiaboist

A’ leantainn rannsachadh mu staid na Gàidhlig ann an Siabost bho chionn 2-3 bliadhna air ais, chaidh plana gnìomh (Plana Gàidhlig Shiaboist) a chuir ri chèile agus fhoillseachadh bho chionn bliadhna gus feuchainn ris a’ Ghàidhlig a neartachadh anns an sgìre.

Chaidh seo a dhèanamh leis a’ choimhearsnachd còmhla ri Iomairt Iar Thuath Leòdhais le taic o Bhòrd na Gàidhlig.

Bhon uairsin tha iomadh tachartas air àite a ghabhail agus buidhnean coimhearsnachd às ùr air an stèidheachadh, mar eisimpleir Tàirneanaich is Sradagan.

Tha fiosrachadh mu na tachartasan air am foillseachadh air làrach-lìn Plana Gàidhlig Shiaboist www.siabost.co.uk.

Thathas air prìomhachas a thoirt do obair òigridh agus tha mòran thachartasan air a bhith ann rè na bliadhna a’ toirt cothroman dhan òigridh an cuid Gàidhlig a cleachdadh agus a gleusadh agus sgilean ùr ionnsachadh ann an suidheachaidhean neo fhoirmeil, fiosrachail taobh a-muigh na sgoile.

Thuirt Ceannard Sgoil Shiaboist, Iain G Dòmhnallach,

Tha na tidsearan air mothachadh gu bheil sgilean labhairt na cloinne air a thighinn air adhart gu mòr tro bhith a’ gabhail pàirt anns na pròiseactan seo. Tha sinne den bheachd, ma tha sgilean labhairt gan àrdachadh, gu bheil a h-uile sgil cànain eile a’ tighinn air adhart cuideachd.

Tha a’ chlann air innse dhomh gu bheil an obair a tha air a bhith a’ dol thairis air an dà bhliadhna mu dheireadh air misneachd a thoirt dhaibh airson a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an diofar shuidhichidhean, san sgoil agus air taobh a-muigh na sgoile.

Tha sinn an dòchas gu lean an obair ionmholta seo anns an sgìre againn anns na bliadhnachan a tha romhainn, agus gu faigh sibh an cothrom na freumhaichean torrach seo a chur sìos ann an sgìrean eile cuideachd.

Chaidh cuideachd cothroman ionnsachaidh is cleachdaidh ùr a chur air dòigh do inbhich, mar eisimpleir, bùthan-obrach air diofar chuspairean inntinneach leithid còcaireachd agus bòidhchead agus fiù’s seirbheiseachadh charbadan!

Tha gach cuid fileantaich is luchd-ionnsachaidh air a bhith a’ frithealadh na bùthan-obrach sa agus tha na cothroman sa dol a leantainn air adhart leis cho soirbheachail ’s a bha iad.

Ann a bhith a’ cur a’ phlana gnìomh an cèill, thathas air taic fhaighinn bho na buidhnean choimhearsnachd, Sgoil Shiaboist agus bho mhuinntir Shiaboist air fad.

Tha an iomairt a’ toirt cothrom do chlann agus inbhich bhon sgìre tighinn còmhla, rud a tha na dheagh bhuannachd dhan òigridh a thaobh a bhith a’ leasachadh cànain.

Thuirt Ceannard Bòrd na Gàidhlig, Iain Aonghas MacAoidh,

Tha e a’ toirt misneachd dhuinn an soirbheachas a thathar air fhaicinn tro ghnìomhan Phana Gàidhlig Shiaboist is ‘s e ceum glè chudromach a’ th’ ann an leasachadh na Gàidhlig.

’S e deagh eisimpleir a th’ ann an Siabost air co-obrachadh le muinntir na sgìre a’ tighinn còmhla gus an cànan aca a ghleidheadh.

Tha coimhearsnachdan far a bheil a’ Ghàidhlig air a cleachdadh deatamach don Ghàidhlig ann an Alba anns an àm a tha ri teachd agus ’s e luchd-labhairt na Gàidhlig an stòras as prìseile a th’ ann airson an cànan a chumail beò.

Dh’ iarramaid air coimhearsnachdan eile eisimpleir Shiaboist a leantainn gus Gàidhlig a neartachadh air feadh na dùthcha.

Gus a’ choimhearsnachd a chumail an àirde ri na tha air a bhith a’ tachairt sna mìosan a chaidh seachad, agus na tha ri thighinn sna mìosan air toiseach oirnn, bithear a’ sgaoileadh an darna Cuairt-Litir coimhearsnachd a dh’aithghearr.

A thuilleadh air a’ Chuairt-Litir, feuch gun tadhal sibh air an làrach-lìn, www.siabost.co.uk airson na naidheachdan as ùire agus fios mu thachartasan agus iomairtean a tha a’ dol air adhart.

 

Shawbost Gaelic Plan

Following research carried out on the state of Gaelic in Shawbost, an action plan “The Shawbost Gaelic Plan” was produced and published in 2012.

The plan, which was developed by the community and Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais with support from Bòrd na Gàidhlig, aims to strengthen Gaelic in the community.

Since its introduction, many events have taken place and a range of new groups have been established.

Information about youth groups such as Tàirneanaich and Sradagan is available on the Plana Gàidhlig Shiaboist website –  www.siabost.co.uk

Priority has been given to youth work with many events taking place this year which have enabled young people to use and develop their Gaelic and learn new skills in informative, informal settings outwith the school setting.

Headmaster of Shawbost Community School, Ian G MacDonald said:

The teachers have noticed that the children’s communication skills have improved significantly as a result of taking part in these projects. 

We believe every aspect of a child’s language skills are improved when communication skills are developed.

The children have told me that the work that has been going on for the last two years has given them the confidence to speak Gaelic in different situations, in school and in the community.

We hope that this admirable work will continue in the years to come in our community and that there will be opportunity to extend this successful framework to other areas.

New learning and development opportunities have also been offered to adults, such as workshops on interesting and diverse topics ranging from cookery skills, beauty and skin care to car maintenance.

Both learners and fluent speakers took advantage of these opportunities and they have been so successful that they will continue to be offered.

The action plan initiatives have been strongly supported by  community groups, Shawbost School and members of the wider community, and the project has brought young and old together which has been invaluable for the children in their language development.

Bòrd na Gàidhlig Ceannard (CEO), John Angus Mackay said:

The success of Plana Gàidhlig Shiaboist is very encouraging, it is an important stage in the advancement of Gaelic development. 

Shawbost are a great example of the community working together to safeguard their language.

Communities where Gaelic is spoken are crucial to the future of Gaelic in Scotland.

Gaelic speakers are the most valuable resource we have in keeping the language alive. We ask other communities throughout the country to follow Shawbost’s example in strengthening Gaelic.

Our second newsletter will be distributed shortly, it will include information about some of the events that have taken place over the past months and news of forthcoming initiatives. As well as the newsletter all the latest news about events and initiatives can be found on the website, www.siabost.co.uk