Bùthtean obrach Shiaboist

Car Maintenance Workshop

On Saturday 27th October, in Shawbost we held our workshop on ‘Car maintenance’ with Denis ‘Denis Autos’ sharing his knowledge and wisdom on how to look after our cars, also various other stories on every type of vehicle you can think of!  Much to the delight of those present who all left having had a great abdominal workout with all the laughing!

 

There are many other workshops running in the coming weeks and we hope these will be of interest to you – the aim of the workshops is to provide a platform for people of all levels of ability in Gaelic to come together to use the language while learning new skills.

 

Bùth-obrach

A’ Càradh Càraichean

 

Air Disathairne 27th An Dàmhair chaidh bùth-obrach a chumail aig Ionad na Seann Sgoil ann an Siabost le Denis bho ‘Denis Autos’. Còmhla ri fiosrachaidh feumail mu sealltainn as dèidh ar cuid chàraichean chuala sinn sgeulachdan mu iomadach seòrsa càr bho fear a tha gu math eòlach. Bha fealla-dhà gu leòr ann agus fior-chòrd an latha ris a h-uile duine a bha an làthair!

 

Bidh bùithtean-obrach eile againn sna seachdainean a tha ri thighinn agus tha sinn an dòchas gun gabh sibh ùidh annta. ’S e amas nan tachartasan seo cothrom a thoirt do dhaoine (as bith de cho fileanta) a thighinn còmhla gus Gàidhlig a chleachdadh agus sgilean ùra ionnsachadh.