Bùthtean obrach Shiaboist

Cookery Demonstration

On Saturday 3rd November we held the second of our ‘cothroman cleachdaidh’ workshops in Shawbost.  Alasdair Macleod (Point), put his cookery skills into action and whipped up a 3 course meal with soup and soda bread, followed by duck and a strawberry based dessert which went down a treat by all 19 who attended!

The event was highly successful with an excellent evening had by all who attended.  The event was also a success with the Gaelic element as both learners and fluent speakers of all ages using and developing their fluency of Gaelic in a friendly, informal environment.  With the success of this event, we plan to continue to work together to provide more opportunities like this which will be of interst to members of the community and will promote Gaelic in the area.

 

Sgilean Còcaireachd

Chaidh an dàrna bùth-obrach,‘cothroman cleachdaidh’ a chumail air Disathairne 3mh An t-Samhain.  Sheall Alasdair MacLeòid (An Rubha) dhuinn mar a dh’ullaichadh sinn biadh blasta, thoisich e le brot agus aran sòda,’s e tunnag a bh’ aige airson an dàrna curs’ agus chrìochnaich e le milsean subh-làir. Chòrd am biadh agus an leasan gu mòr ris an naoi-deug neach a bha an làthair!

Bha an oidhche air leth soirbheachail, a thaobh an còcaireachd agus mar a chaidh Gàidhlig a chleachdadh le luchd-ionnsachaidh agus fileantaich ann an suidheachadh neo-fhoirmeil, cairdeil.  Leis cho soirbheachail ’s a bha an oidhche bidh sin ag obair còmhla gus Gàidhlig a bhrosnacahdh sa coimhearsnachd le bhith a’ leadachadh na cothroman seo.