Spòrs na Càisge airson Tàirneanaich

Image: Children at South Shawbost Sign

Spòrs na Càisge airson Tàirneanaich

Chaidh cothrom a thoirt don bhuidheann Ghàidhlig ‘Tàirneanaich’ a thighinn còmhla gus tachartasan spòrsail fheuchainn tro na saor-làithean – agus abair gun do ghabh iad an cothrom le ‘treasure hunt’ mòr airson toiseach tòiseachaidh!

Chuir Iomairt Ghàidhlig Iar-Thuath Leòdhais dà latha spòrsail, fiosrachail air dòigh gus am faigheadh òigridh a thighinn còmhla gus beagan spòrs a dhèanamh, sgilean ùra ionnsachadh, rudan ùra fhaicinn agus cuideachd an cuid Gàidhlig a chleachdadh agus a ghleusadh ann an suidheachaidhean neo-fhoirmeil.

Bha seo mar phàirt de bhuidheann stèidhichte a tha ag obair air diofar phròiseactan às dèidh na sgoile agus air na deireadh-sheachdainean ann an Siabost.

The Gaelic group ‘Tàirneanaich’ were given the opportunity to get together to try different fun events during the holidays – and they certainly took the opportunity, starting off with a big ‘treasure hunt’.

Iomairt Ghàidhlig Iar-Thuath Leòdhais organised two fun, informative days to allow young folk to get together and do a little sport, learn new skills, and see some new things, while using and improving their Gaelic in informal situations.

This was as part of an established group which works on different projects after school and at weekends in Shawbost.

Logos: Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais