Fàilte / Welcome

Mu Shiabost/About Shawbost

Image : About Placeholder

Tha mu 500 duine a’ fuireach ann an Siabost air Taobh Siar Leòdhais. Tha sgoil cuimseach ùr sa bhaile far a bheil foghlam dà-chànanach ga thoirt seachad, agus tha Ionad na Seann Sgoile na àite-cruinneachaidh airson na coimhearsnachd. Tha taigh-tasgaidh, tursachan agus seann mhuileann Lochlannach san sgìre agus is fhiach tadhal orra.

Shawbost is a township on the west coast of Lewis with some 500 residents. The new school delivers bilingual education, while the Old School serves as a community centre. The museum, standing stones and renovated Norse mill in the village are all worth a visit.

Fiosrachadh/Information

Image : Partners Placeholder

Chaidh am Fòram a steidheachadh an dèidh 'Latha Gàidhlig Shiaboist' far an deach fiosrachadh a thoirt dhan choimhearsnachd air staid na Gàidhlig an Siabost, a' leantainn rannsachadh a bh' air a dhèanamh.


The Forum was formed following a Gaelic Open Day held in Shawbost where the findings of research carried out by Bord na Gaidhlig on Language Attitude, Use and Ability in Gaelic in Shawbost were published.

Muileann-tachartais/Events

Image : Event Placeholder
AEC v1.0.4
Muileann-tachartais (mìosachan)